Home Page » compositori » A » c216875.htm


Yasushi Akutagawa

(Tokyo 12/7/1925, Tokyo 31/1/1989)

LIBRETTI A STAMPA

Hiroshima na Orfe

(Orfeo in Hiroshima)
(Tokyo, 27/8/1967)

Kurai kagami

(Lo specchio nero)
libretto di Kensaburo Oe
(Tokyo, 1960)