TESTO DEL LIED

"Eis Eauton"
di Anacreon (c582BCE-c485BCE)

*le/gouain ai/ gunai=xes
*)anaxre/wn, ge/rwn ei)
labw\n e)/soptron a)/qrei
xo/mas me\n ou)x e)/t ) ou)/sas,
yilo\n de/ seume/twpon.
*)egw\ de\ta\s xo/mas me/n,
ei)/t ) ei)si/v, ei)/t ) a)ph=lqon,
ou)x oi)da, ou)x oi)da.
*tou=to o= ) oi)da, tou=to,
w(s tw=| ge/ronti ma=llon
tre/pei ta\ terpna\ pai/zein,
o(/sw| pe/las ta\ moi/rhs.