Home Page » compositori » M » c219573.htm


Minoru Miki

(n. 16/3/1930)

LIBRETTI A STAMPA

An Actor's Revenge

(Londra, 1979)

At the Flower Garden

(1985)

Joruri

(St. Louis, 1985)

Mendori teishu

(Tokyo, 1963)

Shunkin sho

(Tokyo, 1975)

Toge no muko ni naniga aruka

(1983)

Utayomizaru

(1983)