Home Page » compositori » B » c217294.htm


Anatoly (Vasilyevich) Bogatïryev

(n. 13/8/1913)

LIBRETTI A STAMPA

Nadezhda Durova

(Minsk, 22/12/1956)

V pushchakh Poles'ya

(Minsk, 28/8/1939)