Home Page » opera » thomas » thomas_whitmerL.html

LIBRETTI A STAMPA

Thomas Carl Whitmer

(Altoona, Pa. 24/6/1873, Poughkeepsie 30/5/1959)

TESTI DEI LIEDER

"Darest thou now, O soul"
da "Darest thou now O soul"
di Walt Whitman (1819-1892)
(opus chorus, solo quartet, piano or orchestra)

"The last invocation"
da "At the last, tenderly"
di Walt Whitman (1819-1892)