Home Page » opera » nicolae » nicolae_bretanL.html

LIBRETTI A STAMPA

Nicolae Bretan

(Nasaud 6/4/1887, Cluj 1/12/1968)

TESTI DEI LIEDER

"Ș ; i dacă ; ramuri bat în geam"
di Mihail Eminescu (1850-1889)

"A vén cigány"
di Mihály Vörösmarty (1800-1855)

"Ce te legeni, codrule?"
di Mihail Eminescu (1850-1889)

"Departe"
di Octavian Goga (1881-1938)

"Die Botschaft"
di Heinrich Heine (1797-1856)

"Es ragt ins Meer"
da "Es ragt ins Meer der Runenstein"
di Heinrich Heine (1797-1856)

"Es war ein alter König"
di Heinrich Heine (1797-1856)

"Fragment din "Serisoarea a IV-a""
di Mihail Eminescu (1850-1889)

"Frühlingsgedränge"
di Nikolaus Lenau (1802-1850)

"La groapa lui Laie"
di Octavian Goga (1881-1938)

"Lasă ; -ț ; i lumea ta uitată ; "
di Mihail Eminescu (1850-1889)

"Mit schwarzen Segeln"
da "Mit schwarzen Segeln segelt mein Schiff"
di Heinrich Heine (1797-1856)

"Párisban járt az Ösz"
di Endre Ady (1877-1919)

"Peste vîrfuri"
di Mihail Eminescu (1850-1889)

"Rea de plată ; "
di George Coș ; buc (1866-1918)

"Schattenküsse, Schattenliebe"
di Heinrich Heine (1797-1856)

"Somnoroase pă ; să ; rele"
di Mihail Eminescu (1850-1889)

"Stelele-n cer"
di Mihail Eminescu (1850-1889)

"Steluț ; a"
di Vasile Alecsandri (1821-1890)

"Te duci, ș ; i-am înț ; eles prea bine"
di Mihail Eminescu (1850-1889)

"Vin' sub plopul"
di Octavian Goga (1881-1938)