TESTO DEL LIED

"Härliga gåvor"
di Walter von Konow (1866-1943)

Härliga gåvor, Herre, du oss giver,
evigt vår tacksamhet till dig förbliver!
Kunskaper delar du sköna och rika,
kärlek oändlig ger du alla lika.
Uti vårt hem du leder första stegen,
följer så med oss upp på visdoms vägen.
Odlar förståndet, höjer över gruset
själen som danats för evighets ljuset.
Livet blir rikt genom vetandets fröjder,
tanken sig svingar mot friare höjder.
Arbetet adlar och skänker oss lycka,
krafter och mod när sorgerna trycka.
Minne av skolan, vackra och ljusa,
vårligt vår ålderdom sen må omsusa!
Härliga gåvor, Herre, du oss giver,
evigt vår tacksamhet till dig förbliver.